JS实现循环遍历单元格

 • 文档创建者:yi丶搁浅
 • 编辑次数:5次
 • 最近更新:Kevin-s 于 2019-06-22
 • 1. 需求描述

  获取所有单元格的值,如下图
  222

  2. 思路

  在按钮点击事件中,用 JavaScript 实现获取所有单元格值。

  3. 操作步骤

  3.1 添加按钮的点击事件,如下图


  222

  3.2 添加 JavaScript 代码

  //_obj是表格tr对象
  var _obj = $(".x-table tr");
  //_length是tr行数
  var _length = _obj.length;
  for(var i = 0; i < _length; i++) {
      //遍历tr中的对象td
      var _td = _obj.eq(i).find("td");
      for(var j = 0; j < _td.length; j++) {
          //_val是每个单元格值
          var _val = _td.eq(j).text();
          //去除空格
          var _tval = $.trim(_val);
          //判断是否是空,如果不为空弹出单元格值(可根据自己需要更改)
          if(_tval!=""){
          alert(_val);
          }
      }
  }

  4. 预览效果

  4.1 PC 端预览效果


  222
  注:不支持移动端。  附件列表


  主题: 二次开发
  • 有帮助
  • 没帮助
  • 只是浏览