JS实现折叠树/视图树所有节点一键全部展开或收起

 • 文档创建者:yi丶搁浅
 • 编辑次数:8次
 • 最近更新:Kevin-s 于 2019-06-23
 • 1.需求描述

  我们制作的复杂折叠树或视图树报表,在以数据分析模式预览时,需要点击父节点,才会展开下一层子节点,当层数比较多的时候,操作比较麻烦。

  如果用户想实现一键全部展开或收起,如何实现呢?

  如图一(折叠树):

  222

  如图二(视图树):

  222

  2.实现思路

  可以添加 2 个按钮,再通过给按钮添加点击事件来实现对应的功能。


  3.示例一

  3.1 准备示例

  打开 %FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\reportlets\demo\basic\复杂折叠树.cpt 报表,并添加 2 个按钮。

  如图:

  222


  3.2 设置点击事件

  分别给“展开”、“收起”按钮添加点击事件,

  A、展开 JS:
  222

  //展开的最大节点级值

  var t = 3; 
  for(var m = 1; m <= t; m++) {
  //循环执行“+”号展开
      $('.x-treenode-unexpand').trigger('click');
  }
  for(var n = 1; n <= 2; n++) {
  //执行点击2次(下标从0开始)第1个样式为“fr-widget-click”的元素,定位光标
      $('.fr-widget-click').eq(0).trigger('click');
  }

  B、收起 JS:

  222

  var t = 3;
  for(var m = 1; m <= t; m++) {
  //循环执行“-”号收起
      $('.x-treenode-expand').trigger('click');
  }
  for(var n = 1; n<= 2; n++){
  //执行点击2次(下标从0开始)第1个样式为“fr-widget-click”的元素,定位光标
  $('.fr-widget-click').eq(0).trigger('click');
  }

  保存设置,以“数据分析”预览。


  4.示例二

  4.1准备示例

  打开 %FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\reportlets\doc\Primary\widgetReport\singletree.cpt 报表。将参数区地区控件视图树放置到 A1 单元格,并在参数区添加 2 个按钮(收起、展开),删掉原【查询】按钮,并设置不勾选【点击查询前不显示报表内容】。

  如图:
  222


  4.2 设置点击事件

  分别给“展开”、“收起”按钮添加点击事件,

  A、展开 JS:

  222

  //展开的最大节点级值  
  var t = 2;   
  for(var m = 1; m <= t; m++) {  
      //循环执行“+”号展开  
      $('.fr-tree-elbow-plus').trigger('click');  
  }  
  $('.fr-tree-elbow-end-plus').trigger('click');

  B、收起 JS:
  222

  //展开的最大节点级值  
  var t = 2;   
  for(var m = 1; m <= t; m++) {  
      //循环执行“+”号展开  
      $('.fr-tree-elbow-minus').trigger('click');  
  }  
  $('.fr-tree-elbow-end-minus').trigger('click');

  保存设置,以【数据分析】或【填报预览】。


  附件列表


  主题: 二次开发
  • 有帮助
  • 没帮助
  • 只是浏览