JS实现分页预览改变鼠标悬停所在的行列的背景色

 • 文档创建者:macro_hard
 • 编辑次数:12次
 • 最近更新:Kevin-s 于 2019-06-22
 • 1. 问题描述

  1)鼠标滑过及悬停时改变行的颜色。用 contentPane.makeHighlight('red','mouseover') 方法, 在某些情况下不满足需求。

  例如:单元格直接设置或者通过条件属性设置了背景色,鼠标滑过时颜色不改变;

            报表设置了列冻结,冻结部分和非冻结部分在鼠标滑动 时不会同时变色。

  2)鼠标滑过及悬停时改变列的颜色。

  3)鼠标滑过及悬停时改变同时行和列的颜色。
  222

  2. 实现思路

  鼠标滑入悬停时,先遍历获取该行所有单元格的原背景色,再遍历修改为新背景色,鼠标离开时恢复当前行所有单元格为原背景色。

  3. 实现步骤

  打开模板如:%FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\reportlets\doc\Primary\DetailReport\Details_3.cpt,选择模板>模板 Web 属性>分页预览设置,选择为该模板单独设置,然后添加加载结束事件,如下图:
  222
  实现的功能及具体js如下:


  3.1 改变行颜色

  1)悬停变色

  var background_color = "rgb(255,0,0)"; //新背景色
  var frozen_back_color = new Array();
  var back_color = new Array();
  var $last_tr;
  var i = 0;
  $(".x-table tr").bind("mouseenter", function () {
  if (typeof($last_tr) != "undefined") {
  if (typeof($(this).attr("id")) != "undefined") {
  if (typeof($("#content-container #frozen-west").attr("id")) != "undefined") {
  $("#content-container #" + $last_tr.attr("id")).each(function () {
  $(this).children("td").each(function () {
  $(this).css("background-color", frozen_back_color[i][$(this).index()]);
  });
  i = i + 1;
  });
  i = 0;
  } else {
  $last_tr.children("td").each(function () {
  $(this).css("background-color", back_color[$(this).index()]);
  });
  }
  frozen_back_color = [];
  back_color = [];
  }
  }
  if (typeof($(this).attr("id")) != "undefined") {
  if (typeof($("#content-container #frozen-west").attr("id")) != "undefined") {
  $("#content-container #" + $(this).attr("id")).each(function () {
  frozen_back_color[i] = new Array();
  $(this).children("td").each(function () {
  frozen_back_color[i][$(this).index()] = $(this).css("background-color");
  $(this).css("background-color", background_color);
  });
  i = i + 1;
  });
  i = 0;
  } else {
  $(this).children("td").each(function () {
  back_color[$(this).index()] = $(this).css("background-color");
  $(this).css("background-color", background_color);
  });
  }
  }
  });
  $(".x-table tr").bind("mouseleave", function () {
  if (typeof($(this).attr("id")) != "undefined") {
  $last_tr = $(this);
  }
  });

  2)悬停变色+点击变色

  var background_color = "rgb(255,0,0)"; //滑动新背景色
  var click_background_color = "rgb(50,100,255)"; //点击新背景色
  var frozen_back_color = new Array();
  var back_color = new Array();
  var click_frozen_back_color = new Array();
  var click_back_color = new Array();
  var $last_tr;
  var $last_click_tr;
  var i = 0;
  var j = 0;
  $(".x-table tr[id]").bind("mouseenter", function () {
  if (typeof($last_tr) != "undefined") {
  if (typeof($last_click_tr) == "undefined" || (typeof($last_click_tr) != "undefined" && $last_tr.attr("id") != $last_click_tr.attr("id"))) {
  if (typeof($(this).attr("id")) != "undefined") {
  if (typeof($("#content-container #frozen-west").attr("id")) != "undefined") {
  $("#content-container #" + $last_tr.attr("id")).each(function () {
  $(this).children("td").each(function () {
  $(this).css("background-color", frozen_back_color[i][$(this).index()]);
  });
  i = i + 1;
  });
  i = 0;
  } else {
  $last_tr.children("td").each(function () {
  $(this).css("background-color", back_color[$(this).index()]);
  });
  }
  frozen_back_color = [];
  back_color = [];
  }
  }
  }
  if (typeof($(this).attr("id")) != "undefined" && (typeof($last_click_tr) == "undefined" || (typeof($last_click_tr) != "undefined" && $(this).attr("id") != $last_click_tr.attr("id")))) {
  if (typeof($("#content-container #frozen-west").attr("id")) != "undefined") {
  $("#content-container #" + $(this).attr("id")).each(function () {
  frozen_back_color[i] = new Array();
  $(this).children("td").each(function () {
  frozen_back_color[i][$(this).index()] = $(this).css("background-color");
  $(this).css("background-color", background_color);
  });
  i = i + 1;
  });
  i = 0;
  } else {
  $(this).children("td").each(function () {
  back_color[$(this).index()] = $(this).css("background-color");
  $(this).css("background-color", background_color);
  });
  }
  }
  $last_tr = $(this);
  });
  $(".x-table tr[id]").bind("mousedown", function () {
  if (typeof($last_click_tr) != "undefined") {
  if ($(this).attr("id") != $last_click_tr.attr("id")) {
  if (typeof($(this).attr("id")) != "undefined") {
  if (typeof($("#content-container #frozen-west").attr("id")) != "undefined") {
  $("#content-container #" + $last_click_tr.attr("id")).each(function () {
  $(this).children("td").each(function () {
  $(this).css("background-color", click_frozen_back_color[j][$(this).index()]);
  });
  j = j + 1;
  });
  j = 0;
  } else {
  $last_click_tr.children("td").each(function () {
  $(this).css("background-color", click_back_color[$(this).index()]);
  });
  }
  click_frozen_back_color = [];
  click_back_color = [];
  }
  }
  }
  if (typeof($(this).attr("id")) != "undefined" && (typeof($last_click_tr) == "undefined" || (typeof($last_click_tr) != "undefined" && $(this).attr("id") != $last_click_tr.attr("id")))) {
  click_frozen_back_color = frozen_back_color.slice();
  click_back_color = back_color.slice();
  if (typeof($("#content-container #frozen-west").attr("id")) != "undefined") {
  $("#content-container #" + $(this).attr("id")).each(function () {
  $(this).children("td").each(function () {
  $(this).css("background-color", click_background_color);
  });
  });
  } else {
  $(this).children("td").each(function () {
  $(this).css("background-color", click_background_color);
  });
  }
  }
  $last_click_tr = $(this);
  });

  3.2 改变列颜色

  var background_color = "rgb(255,0,0)";//新背景色
  var back_color = new Array();
  var last_col = "";
  var current_col = "";
  $(".x-table td[id]").bind("mouseenter", function () {
  if (last_col != "") {
  $("td[id^='" + last_col + "']").filter(function () {
  if ($(this).attr("id").split("-")[0].replace(/[^a-zA-Z]/g, "") == last_col) {
  return $(this);
  }
  }).each(function () {
  $(this).css("background-color", back_color[$(this).parent("tr").attr("tridx")]);
  });
  back_color = [];
  last_col = "";
  }
  if (typeof($(this).attr("id")) != "undefined") {
  current_col = $(this).attr("id").split("-")[0].replace(/[^a-zA-Z]/g, "");
  $("td[id^='" + current_col + "']").filter(function () {
  if ($(this).attr("id").split("-")[0].replace(/[^a-zA-Z]/g, "") == current_col) {
  return $(this);
  }
  }).each(function () {
  back_color[$(this).parent("tr").attr("tridx")] = $(this).css("background-color");
  $(this).css("background-color", background_color);
  });
  current_col = "";
  }
  });
  $(".x-table td[id]").bind("mouseleave", function () {
  if (typeof($(this).attr("id")) != "undefined") {
  last_col = $(this).attr("id").split("-")[0].replace(/[^a-zA-Z]/g, "");
  }
  });


  3.3 改变行列颜色

  var background_color = "rgb(255,0,0)";//新背景色
  var row_frozen_back_color = new Array();
  var row_back_color = new Array();
  var $last_tr;
  var i = 0;
  var col_back_color = new Array();
  var last_col = "";
  var current_col = "";
  $(".x-table td[id]").bind("mouseenter", function () {
  if (typeof($last_tr) != "undefined") {
  if (typeof($(this).parent("tr").attr("id")) != "undefined") {
  if (typeof($("#content-container #frozen-west").attr("id")) != "undefined") {
  $("#content-container #" + $last_tr.attr("id")).each(function () {
  $(this).children("td").each(function () {
  $(this).css("background-color", row_frozen_back_color[i][$(this).index()]);
  });
  i = i + 1;
  });
  i = 0;
  } else {
  $last_tr.children("td").each(function () {
  $(this).css("background-color", row_back_color[$(this).index()]);
  });
  }
  row_frozen_back_color = [];
  row_back_color = [];
  }
  }
  if (last_col != "") {
  $("td[id^='" + last_col + "']").filter(function () {
  if ($(this).attr("id").split("-")[0].replace(/[^a-zA-Z]/g, "") == last_col) {
  return $(this);
  }
  }).each(function () {
  $(this).css("background-color", col_back_color[$(this).parent("tr").attr("tridx")]);
  });
  col_back_color = [];
  last_col = "";
  }
  if (typeof($(this).attr("id")) != "undefined") {
  current_col = $(this).attr("id").split("-")[0].replace(/[^a-zA-Z]/g, "");
  $("td[id^='" + current_col + "']").filter(function () {
  if ($(this).attr("id").split("-")[0].replace(/[^a-zA-Z]/g, "") == current_col) {
  return $(this);
  }
  }).each(function () {
  col_back_color[$(this).parent("tr").attr("tridx")] = $(this).css("background-color");
  });
  if (typeof($("#content-container #frozen-west").attr("id")) != "undefined") {
  $("#content-container #" + $(this).parent("tr").attr("id")).each(function () {
  row_frozen_back_color[i] = new Array();
  $(this).children("td").each(function () {
  row_frozen_back_color[i][$(this).index()] = $(this).css("background-color");
  $(this).css("background-color", background_color);
  });
  i = i + 1;
  });
  i = 0;
  } else {
  $(this).parent("tr").children("td").each(function () {
  row_back_color[$(this).index()] = $(this).css("background-color");
  $(this).css("background-color", background_color);
  });
  }
  $("td[id^='" + current_col + "']").filter(function () {
  if ($(this).attr("id").split("-")[0].replace(/[^a-zA-Z]/g, "") == current_col) {
  return $(this);
  }
  }).each(function () {
  $(this).css("background-color", background_color);
  });
  current_col = "";
  }
  });
  $(".x-table td[id]").bind("mouseleave", function () {
  if (typeof($(this).attr("id")) != "undefined") {
  last_col = $(this).attr("id").split("-")[0].replace(/[^a-zA-Z]/g, "");
  }
  if (typeof($(this).parent("tr")) != "undefined") {
  $last_tr = $(this).parent("tr");
  }
  });


  3.4 改变行(表头除外)颜色

  有时候,悬停变色只需对部分单元格生效,并不需要对(重复/冻结)表头也做处理。如图:首行(某N行)颜色不受影响。
  222

  具体效果如下所示:
  222

  实现方法:只需要对 3.1 中的 JavaScript 脚本稍作修改即可。

  首行除外:由原来的 $(".x-table tr").bind("mouseenter", function () { }修改为 $('.x-table tr:gt(0)') .bind("mouseenter", function () { },行序号(N)从 1 开始。

  var background_color = "rgb(255,0,0)"; //新背景色
  var frozen_back_color = new Array();
  var back_color = new Array();
  var $last_tr;
  var i = 0;
  // 首行除外
  $('.x-table tr:gt(0)') .bind("mouseenter", function () {  
  //$(".x-table tr")
          if (typeof($last_tr) != "undefined") {
                  if (typeof($(this).attr("id")) != "undefined") {
                          if (typeof($("#content-container #frozen-west").attr("id")) != "undefined") {
                                  $("#content-container #" + $last_tr.attr("id")).each(function () {
                                          $(this).children("td").each(function () {
                                                  $(this).css("background-color", frozen_back_color[$(this).index()]);
                                          });
                                          i = i + 1;
                                  });
                                  i = 0;
                          } else {
                                  $last_tr.children("td").each(function () {
                                         $(this).css("background-color", back_color[$(this).index()]);
                                  });
                          }
                          frozen_back_color = [];
                          back_color = [];
                  }
          }
          if (typeof($(this).attr("id")) != "undefined") {
                  if (typeof($("#content-container #frozen-west").attr("id")) != "undefined") {
                          $("#content-container #" + $(this).attr("id")).each(function () {
                                  frozen_back_color = new Array();
                                  $(this).children("td").each(function () {
                                          frozen_back_color[$(this).index()] = $(this).css("background-color");
                                          $(this).css("background-color", background_color);
                                  });
                                  i = i + 1;
                          });
                          i = 0;
                  } else {
                          $(this).children("td").each(function () {
                                  back_color[$(this).index()] = $(this).css("background-color");
                                  
                                  $(this).css("background-color", background_color);
                          });
                  }
          }
  });
  //首行除外
  $('.x-table tr:gt(0)') .bind("mouseleave", function () {
          if (typeof($(this).attr("id")) != "undefined") {
                  $last_tr = $(this);
          }
  });


  附件列表


  主题: 二次开发
  • 有帮助
  • 没帮助
  • 只是浏览
  • 评价文档,奖励 1 ~ 100 随机 F 豆!