JS实现报表在数据分析模式下居中显示

编辑
文档创建者:yiyemeiying (78157 )     浏览次数:3878次     编辑次数:3次     最近更新:ukae 于 2018-08-10     

目录:

1. 问题描述编辑

目前,报表以数据分析模式预览时,默认都是靠左显示的。有时会想以数据分析模式预览时,要求报表居中显示,可是数据分析模式并不具备分页预览或填报预览的功能:报表显示位置设置项。
222

我们该如何来实现呢?

222


2. 解决方案编辑

在数据分析模式,通过给报表添加加载结束JS事件。

3. 示例编辑

打开模板%FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\reportlets\doc\SpecialSubject\OrderReport\Order_5.cpt

点击模板>模板web属性>数据分析设置,选择为该模板单独设置,在事件设置中添加一个加载结束事件:
222

JS代码如下:

ms = $('.html-content').length;//判断是否为多sheet if (ms != 0){ //多sheet ff=$(".frozen-table",$('.html-content:visible')).length//判断当前sheet是否有冻结 if (ff == 0) { //未冻结 var slmargin = ($(".content-container").width()-$(".sheet-container div:first-child",$('.html-content:visible')).width())/2; if (slmargin > 0) { $('.sheet-container',$('.html-content:visible')).css('margin-left',slmargin); $(".x-table",$('.html-content:visible')).css('left',slmargin); $(window).resize(); } } else { //冻结 var slmargin=($(".content-container").width()-$('.x-table',$('#frozen-center'),$('.html-content:visible')).width()-$('.x-table',$('#frozen-west'),$('.html-content:visible')).width())/2; if (slmargin > 0) { $('.sheet-container',$('.html-content:visible')).css('margin-left',slmargin); $(window).resize(); } } } else { ff=$(".frozen-table").length//判断当前sheet是否有冻结 //单sheet if (ff == 0) { //未冻结 slmargin = ($(".content-container").width() - $(".sheet-container div:first-child").width()) /2; if (slmargin > 0) { $('.sheet-container').css('margin-left',slmargin); $(".x-table").css('left',slmargin); $(window).resize(); } } else { //冻结 slmargin=($(".content-container").width()-$('.x-table',$('#frozen-center')).width()-$('.x-table',$('#frozen-west')).width())/2; if (slmargin > 0) { $('.sheet-container').css('margin-left',slmargin); $(window).resize();} } }

保存模板,点击数据分析预览,报表即可在数据分析模式下居中显示。


附件列表


主题: 二次开发
如果您认为本文档还有待完善,请编辑

文档内容仅供参考,如果你需要获取更多帮助,付费/准付费客户请咨询帆软技术支持
关于技术问题,您还可以前往帆软社区,点击顶部搜索框旁边的提问按钮
若您还有其他非技术类问题,可以联系帆软传说哥(qq:1745114201

此页面有帮助吗?只是浏览 [ 去社区提问 ]